NFL Regular Season Win Total Results by Team

Below is a table of team by team NFL regular season win totals since the 2010 season

For each year we show the Vegas win total before the start of the season, the actual win total and result (over/under/push)

Team names shown are current (e.g. the Houston Oilers are listed as the Tennessee Titans)

More results:      1990's     2000's       2010's

Team '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Record (Over-Under-Push) Streak
1990's 2000's 2010's 1989 – 2018
Arizona Cardinals 7.5
5  U
7
8  O
7
5  U
5.5
10  O
7.5
11  O
8.5
13  O
10
7  U
8.5
8  U
6
3  U
3-7-0 5-5-0 4-5-0 12-18-0 3 Under
Atlanta Falcons 9.5
13  O
10
10  P
9
13  O
10
4  U
8.5
6  U
8.5
8  U
7
11  O
9.5
10  O
9.5
7  U
4-6-0 5-5-0 4-4-1 13-16-1 1 Under
Baltimore Ravens 10
12  O
10.5
12  O
10
10  P
8.5
8  U
8.5
10  O
9
5  U
8.5
8  U
8.5
9  O
8.5
10  O
1-3-0 5-3-2 5-3-1 11-9-3 2 Over
Buffalo Bills 5
4  U
5.5
6  O
8
6  U
6.5
6  U
6.5
9  O
8.5
8  U
8
7  U
6.5
9  O
5.5
6  O
7-3-0 3-6-1 4-5-0 14-15-1 2 Over
Carolina Panthers 7
2  U
4.5
6  O
7.5
7  U
7
12  O
8
7  U
8.5
15  O
10.5
6  U
9
11  O
8.5
7  U
3-2-0 4-6-0 4-5-0 11-13-0 1 Under
Chicago Bears 8
11  O
8.5
8  U
9.5
10  O
8.5
8  U
8.5
5  U
6.5
6  U
7.5
3  U
5.5
5  U
7.5
12  O
4-4-2 4-6-0 3-6-0 11-17-2 1 Over
Cincinnati Bengals 8
4  U
5.5
9  O
8
10  O
8.5
11  O
9
10  O
8.5
12  O
9.5
6  U
8.5
7  U
7
6  U
2-8-0 5-5-0 5-4-0 12-18-0 3 Under
Cleveland Browns 5.5
5  U
6.5
4  U
5.5
5  U
6
4  U
6.5
7  O
6.5
3  U
4.5
1  U
4.5
0  U
6
7  O
2-5-0 4-6-0 2-7-0 8-19-0 1 Over
Dallas Cowboys 10
6  U
9
8  U
8.5
8  U
8.5
8  U
8
12  O
9.5
4  U
8.5
13  O
9.5
9  U
8.5
10  O
7-3-0 4-6-0 3-6-0 14-16-0 1 Over
Denver Broncos 7
4  U
6
8  O
8.5
13  O
11.5
13  O
11.5
12  O
10
12  O
9.5
9  U
8
5  U
7
6  U
4-5-1 6-3-1 5-4-0 16-12-2 3 Under
Detroit Lions 5
6  O
8
10  O
9
4  U
8
7  U
8.5
11  O
8.5
7  U
7
9  O
7.5
9  O
7.5
6  U
6-4-0 2-8-0 5-4-0 14-16-0 1 Under
Green Bay Packers 9.5
10  O
11.5
15  O
12
11  U
10.5
8  U
10.5
12  O
11
10  U
10.5
10  U
10.5
7  U
10
6  U
4-4-2 7-2-1 3-6-0 15-12-3 4 Under
Houston Texans 8.5
6  U
9
10  O
10
12  O
10
2  U
7.5
9  O
8.5
9  O
8.5
9  O
8.5
4  U
8.5
11  O
5-1-2 6-3-0 11-4-2 1 Over
Indianapolis Colts 10.5
10  U
.
2  
5.5
11  O
8.5
11  O
9.5
11  O
10.5
8  U
9
8  U
8
4  U
7.5
10  O
6-4-0 8-2-0 4-4-0 18-11-0 1 Over
Jacksonville Jaguars 7
8  O
6.5
5  U
5.5
2  U
5
4  U
5
3  U
5.5
5  U
7.5
3  U
6.5
10  O
9
5  U
5-0-0 3-7-0 2-7-0 10-14-0 1 Under
Kansas City Chiefs 6.5
10  O
7.5
7  U
8
2  U
7.5
11  O
8
9  O
8.5
11  O
9.5
12  O
9
10  O
8.5
12  O
6-2-2 3-7-0 7-2-0 17-11-2 6 Over
Los Angeles Chargers 10.5
9  U
11
8  U
9
7  U
7.5
9  O
8
9  O
8
4  U
7
5  U
7.5
9  O
9.5
12  O
3-5-2 6-4-0 4-5-0 14-14-2 2 Over
Los Angeles Rams 4.5
7  O
7.5
2  U
6
7  O
7.5
7  U
7
6  U
7.5
7  U
7.5
4  U
6
11  O
10
13  O
2-8-0 3-7-0 4-5-0 9-20-1 2 Over
Miami Dolphins 8.5
7  U
7.5
6  U
7
7  P
8
8  P
8
8  P
9
6  U
7
10  O
7
6  U
6.5
7  O
4-5-1 5-3-2 2-4-3 12-12-6 1 Over
Minnesota Vikings 9.5
6  U
7
3  U
6
10  O
7.5
5  U
6
7  O
8
11  O
8.5
8  U
8.5
13  O
10
8  U
6-3-1 5-4-1 4-5-0 15-13-2 1 Under
New England Patriots 9.5
14  O
11.5
13  O
12
12  P
11
12  O
10.5
12  O
10.5
12  O
10.5
14  O
12.5
13  O
11
11  P
4-4-2 6-4-0 7-0-2 17-9-4 1 Push
New Orleans Saints 10.5
11  O
10
13  O
9.5
7  U
9.5
11  O
10
7  U
8.5
7  U
7
7  P
8
11  O
9.5
13  O
3-5-2 5-4-1 5-3-1 13-13-4 2 Over
New York Giants 9
10  O
9.5
9  U
9
9  P
9
7  U
8
6  U
8
6  U
8.5
11  O
9
3  U
7
5  U
5-5-0 5-4-1 2-6-1 13-15-2 2 Under
New York Jets 9.5
11  O
10
8  U
8.5
6  U
6.5
8  O
7
4  U
7.5
10  O
8
5  U
3.5
5  O
6
4  U
4-5-1 7-3-0 4-5-0 15-14-1 1 Under
Oakland Raiders 6
8  O
6.5
8  O
7
4  U
5.5
4  U
5
3  U
5.5
7  O
8.5
12  O
9.5
6  U
7.5
4  U
4-5-1 2-7-1 4-5-0 10-18-2 2 Under
Philadelphia Eagles 8.5
10  O
10.5
8  U
10
4  U
7.5
10  O
9
10  O
10
7  U
6.5
7  O
8.5
13  O
10.5
9  U
4-5-1 8-2-0 5-4-0 18-11-1 1 Under
Pittsburgh Steelers 8.5
12  O
10.5
12  O
10
8  U
9
8  U
8.5
11  O
8.5
10  O
10.5
11  O
10.5
13  O
10.5
9  U
6-3-1 6-4-0 6-3-0 19-10-1 1 Under
San Francisco 49ers 9
6  U
7.5
13  O
10
11  O
11.5
12  O
10.5
8  U
6.5
5  U
5.5
2  U
5
6  O
8.5
4  U
5-4-1 5-4-1 4-5-0 15-13-2 1 Under
Seattle Seahawks 7
7  P
6
7  O
7.5
11  O
10.5
13  O
11
12  O
11
10  U
10.5
10  U
10.5
9  U
7.5
10  O
3-6-1 3-5-2 5-3-1 11-15-4 1 Over
Tampa Bay Buccaneers 6
10  O
8
4  U
6
7  O
7.5
4  U
7
2  U
6
6  P
7
9  O
8.5
5  U
6.5
5  U
3-6-1 4-6-0 3-5-1 10-18-2 2 Under
Tennessee Titans 8
6  U
6.5
9  O
7
6  U
6.5
7  O
7
2  U
5.5
3  U
6
9  O
9
9  P
8
9  O
7-2-1 6-4-0 4-4-1 17-11-2 1 Over
Washington Redskins 7.5
6  U
6
5  U
6.5
10  O
8
3  U
7.5
4  U
6
9  O
7.5
8  O
7.5
7  U
7
7  P
4-5-1 3-7-0 3-5-1 11-17-2 1 Push